Making Architecture #15 – Thomas Rau & Johannes Robbrecht

#15: Thomas Rau (RAU Architects & TurnToo)
Johannes Robbrecht (Robbrecht & Daem Architecten)